Zakup wyspecjalizowanych usług w celu przygotowania spółki do wdrożenia innowacji produktowej (aplikacji webowej w modelu SaaS)

Prokliencki Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt.:

„ZAKUP WYSPECJALIZOWANYCH USŁUG W CELU PRZYGOTOWANIA SPÓŁKI DO WDROŻENIA INNOWACJI PRODUKTOWEJ (APLIKACJI WEBOWEJ W MODELU SAAS)”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej II „Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka”
Działanie 2.1 „Otoczenie Biznesu” Poddziałanie 2.1.2 „Profesjonalizacja usług biznesowych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Intensywność wsparcia: 85%
Kwota Dofinansowania: 24 990,00 ZŁ
Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 19.12.2018
Na podstawie umowy nr: RPLD.02.01.02-10-0004/17-00