Zapytanie ofertowe z dnia 29.12.2021 r. na zakup usług doradczych i eksperckich, niezbędnych w procesie testowania usług

gru 29, 2021

 

Łódź, 29.12.2021

ZAMAWIAJĄCY:

Prokliencki Sp. z o.o.; ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź; NIP: 7282714440 jako Partner w  Partnerstwie z Sekwencja Sp. z o.o.; ul. Reymonta 38; 05-820 Piastów; NIP: 7342823116 na podstawie umowy Partnerstwa IOB NR 1/12/2019 zawartej w Warszawie w dniu 2.12.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.12.2021 r. na zakup usług doradczych i eksperckich, niezbędnych w procesie testowania usług:

 1. Usługa 1 – Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow).
 2. Usługa 2 – Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing).

Prokliencki Sp. z o.o. oraz Sekwencja Sp. z o.o. realizują projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Projekt realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”. Celem projektu jest pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej. Projekt polega na opracowaniu, przetestowaniu oraz docelowym wdrożeniu nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. W ramach projektu przewidziano opracowanie i przetestowanie 3 nowych usług:

 1. Usługa 1: Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow)
 2. Usługa 2. Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing)
 3. Usługa 3: Optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są usługi w postaci wsparcia w zakresie testowania 2 usług:

 1. Usługa 1 – Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow).
 2. Usługa 2 – Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing).

Usługi doradcze, będące przedmiotem zamówienia, stanowią element opracowania ww. usług, poprzez testowanie ich u klientów i bieżące ich dostosowywanie do potrzeb odbiorców w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18 na rzecz Partnera projektu tj.: Prokliencki Sp. z o.o.; ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź; NIP: 7282714440

 

Szczegółowe założenia dla testowania Usługi 1: Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow).

Przeprowadzenie testów ww. usługi może zostać wykonane w przedsiębiorstwach na każdym etapie rozwoju.  Potencjalnym odbiorcą testu usługi może być każde funkcjonujące przedsiębiorstwo, należące do sektora MŚP z województwa mazowieckiego. Głównymi odbiorcami testu usługi mogą być przede wszystkim firmy, w których występuje duża rotacja dokumentów lub/i wysokie zaangażowanie czynnika ludzkiego w realizacji podstawowych procesów biznesowych.

Standardowy proces testowania usługi przeprowadzony u Klienta składać się będzie z następujących etapów: 

 1. Określenie celów testowania

Wybranie celów testowania i określenie problemów, które należy rozwiązać. W ramach etapu nastąpi klaryfikacja KPI wykonania zadania. W celu przejścia do kolejnego etapu, Wykonawca musi otrzymać od Klienta (na podstawie przeprowadzonego wywiadu) dokładną listę celów jakie ten chce osiągnąć, co jednocześnie będzie warunkować wybór odpowiednich rozwiązań informatycznych, przyczyniających się do osiągniecia zamierzonych celów.

 1. Opracowanie scenariuszy automatyzacji

Na tym etapie, aby w jak możliwie najkrótszym czasie dokonać skutecznego rozpoczęcia testowania usługi, Wykonawca wraz z klientem opracuje możliwie dokładną listę konkretnych zastosowań wybranego rozwiązania informatycznego.

 1. Podłączenie źródeł danych

Etap polega na wstępnym uruchomieniu środowiska testowego, co może w zależności od rodzaju wskazanego oprogramowania polegać na: aktywacji kont użytkowników, określeniu struktury danych, wgraniu odpowiednich skryptów na stronę klientów, uruchomienia niezbędnych integracji itd.

 1. Tworzenie automatyzacji (modelowanie procesów biznesowych)

Etap polega na modelowaniu procesów biznesowych w obrębie wybranego oprogramowania, na podstawie opracowanych scenariuszy automatyzacji

 1. Uruchomienie testowe

Dzięki podłączonym źródłom danych i stworzonym mechanizmom automatyzacji dokonywana jest finalna aktywacja aplikacji. Etap zakończony jest weryfikacją poprawności działania oprogramowania. Następuje sprawdzenie jak uruchomiona aplikacja realizuje zakładane cele (KPI)

Podsumowanie przeprowadzonych testów stanowić będzie raport z przeprowadzonych testów zawierający:

 1. Zdefiniowane cele (KPI) i określone problemy przedsiębiorstwa, które będą mogły być rozwiązane poprzez system informatyczny w modelu SaaS
 2. Listę konkretnych zastosowań (user stories) wybranego rozwiązania informatycznego w danym przedsiębiorstwie
 3. Wszystkie automatyzacje wraz z filmami (nagraniami ekranu monitora) obrazującymi ich faktyczne działanie
 4. Wyniki testów w kontekście zakładanych KPI.

Przedmiotem testowania mogą być wybrane z odbiorcą  procesy biznesowe. Szacowane zaangażowanie wykonawcy w świadczenie usługi 1 to szacunkowo 840 godzin. Planowane jest zrealizowanie testów usługi 1 dla przynajmniej 3 klientów.

 

Szczegółowy opis testów Usługi 2: Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing).

Przeprowadzenie testów ww. usługi może być przeznaczone dla przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju. Potencjalnym odbiorcą testów usługi może być każde funkcjonujące przedsiębiorstwo należące do sektora MŚP z województwa mazowieckiego.

Grupę docelową testów usługi stanowić będą podmioty, które w największym stopniu prowadzą działalność ukierunkowaną na wykorzystanie cyfrowych kanałów komunikacji i pozyskiwanie klientów przez Internet. Do wyodrębnionych segmentów należą przede wszystkim: sklepy internetowe (e-commerce), firmy usługowe, dostawcy oprogramowania (SaaS).

Standardowy proces testowania usługi przeprowadzony u Klienta składać się będzie z następujących etapów:

 1. Określenie celów i potrzeb rozwojowych

Wybranie celów testowania i określenie problemów, które należy rozwiązać. W ramach etapu nastąpi klaryfikacja KPI wykonania zadania. W celu przejścia do kolejnego etapu, Wykonawca musi otrzymać od Klienta (na podstawie przeprowadzonego wywiadu) dokładną listę celów jakie ten chce osiągnąć. W celu przejścia do kolejnego etapu konieczne będzie również nadanie Wykonawcy dostępów do narzędzi analitycznych tj. Google Analytics, Google Search Console oraz Google Tag Manager.

 1. Przeprowadzenie audytu analitycznego i SEO

W zależności od określonych celów i potrzeb rozwojowych audyt może składać się z następujących elementów:

 • Sprawdzenie poprawności wdrożonych narzędzi analitycznych
 • Weryfikacja ustawień Google Analytics i konfiguracji połączeń między systemami Google Search Console, Google Tag Manager, czy Google Ads.
 • Sprawdzenie jakościowe zbieranych statystyk
 • Weryfikacja
  • hierarchii nagłówków (H1, H2, H3…) oraz tytułów.
  • meta opisów.
  • Canonicals
  • prędkości ładowania strony
  • poprawność kierowania linków (zewnętrznych i wewnętrznych).
  • dostępności grafik.
  • opisów grafik.
  • poprawność kompresji Javascript i CSS.
  • stosunku tekstu do kodu HTML.
  • długości adresów URL.
  • długości i unikalności Meta danych.
  • poprawność opisania grafik.
  • atrybutów dofollow i nofollow.
  • błędów 404
  • txt.
  • stron NoIndex.
 • Analiza profilu linków (m.in. backlinków)
 1. Opracowanie rekomendacji zmian w zakresie SEO i analityki internetowej

Rekomendacje ukierunkowane mogą m.in. być na:

 • poprawę współczynnika konwersji,
 • wzrost liczby użytkowników serwisu
 • udoskonalenie procesu zakupowego poprzez identyfikację lejków zakupowych
 • uzyskanie informacji o ścieżce konwersji, którą przebywa użytkownik od wejścia na stronę do zakończenia transakcji,
 • poznanie wzorców zachowań użytkowników i na tej podstawie zaproponowanie zmian w strukturze strony
 • przygotowanie profilu klienta (m.in. jego cech demograficznych, urządzeń i przeglądarki, z których korzysta) i grupy docelowej, do której należy kierować ofertę,
 • analizę statystyk dotyczących ruchu w serwisie internetowym,
 • weryfikację popularności poszczególnych podstron, produktów, sekcji na stronie internetowej,
 • mierzenie skuteczności strony internetowej w osiąganiu krytycznych dla danego biznesu celów i tworzenie propozycji w zakresie ewentualnego przesunięcia budżetów,
 • określenie skuteczności prowadzonych kampanii promocyjnych w sieci,
 • poprawę pozycji fraz kluczowych (ich miejsc zajmowanych w wynikach Google).
 1. Wdrożenie rekomendacji:

W zależności od wybranych KPI i opracowanych rekomendacji przedmiotem wdrożenia może być:

 • instalacja i prawidłowa konfiguracja wybranych narzędzi analitycznych i pomiarowych w celu bieżącego i dalszego monitorowania współczynników pomiarowych przez klienta,
 • ustawienie KPI  w narzędziach analitycznych, kluczowych z perspektywy danego serwisu klienta,
 • opracowanie klikalnych prototypów funkcjonalnych low-fidelity, obrazujących pożądane zmiany UX w strukturze stron i aplikacji internetowych, wynikające z przeprowadzonych działań analitycznych.
 • wdrożenie działań on-site SEO
 • opracowanie i wdrożenie nowej wersji serwisu www

Podsumowanie przeprowadzonych testów usługi stanowić będzie raport z przeprowadzonych testów zawierający:

 1. Zdefiniowane cele (KPI) i określone problemy przedsiębiorstwa, które będą mogły być rozwiązane poprzez system informatyczny w modelu SaaS
 2. Wyniki audytu SEO i analitycznego
 3. Rekomendacje zmian w zakresie SEO i analityki internetowej
 4. Opis przeprowadzonych prac wdrożeniowych
 5. Wyniki testów w kontekście zakładanych KPI

Przedmiotem zamówienia mogą być wybrane elementy testowania usługi w zakresie opisanym powyżej. Nasze doświadczenie pokazuje, że każde przedsiębiorstwo jest inne, dlatego usługi będą świadczone z uwzględnieniem specyficznych, indywidualnych potrzeb danego klienta, a punktem wyjścia będzie ich identyfikacja. Na tej podstawie zostaną dopasowane poszczególne elementy do testowania świadczonej usługi tak aby osiągnąć oczekiwany efekt, tj. zwiększenie liczby interakcji z klientami lub/i wzrost sprzedaży.

Szacowane zaangażowanie wykonawcy w świadczenie usługi 2 to szacunkowo 560 godzin. Planowane jest zrealizowanie testów usługi 2 dla przynajmniej 6 klientów.

Planowany termin realizacji usług 1 i 2 to styczeń 2022 – lipiec 2022. Dopuszczamy możliwość zmiany terminu realizacji, zgodnie z zapisami zawartymi w warunkach zmiany umowy.

 

NAZWA I KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

 1. 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
 2. 79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe
 3. 72220000-3 – Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

 

WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERENT:

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Nie dotyczy

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna kryterium za spełnione, jeśli Oferent wykaże, że dysponuje wykwalifikowanym personelem  (co najmniej dwóch ekspertów) zdolnym do wykonania zamówienia, w ramach którego:

 • co najmniej 1 osoba posiada wiedzę pozwalającą na prowadzenie działań operacyjnych w digital marketingu, co zostanie potwierdzone doświadczeniem wykazanym w załączonym CV.
 • co najmniej 1 osoba posiada wiedzę na temat technologii programistycznych, w tym znajomość PHP (m.in. od wersji 7.4), HTML5, CSS3, JavaScript co zostanie potwierdzone wiedzą i doświadczeniem wykazanym w załączonym CV

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Nie dotyczy

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Nie dotyczy

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postepowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

 1. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.
 4. Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia, o treści Załącznika nr 4 do niniejszego zapytania.
 5. CV ekspertów o treści Załącznika nr 5

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:

 1. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. nie są wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn wymienionych art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 5. Termin ważności oferty: 90 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 7. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
 8. Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe za roboczogodzinę netto – zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Sporządzone na załączonym formularzu oferty wraz z załącznikami można złożyć:

 1. osobiście, przesłać pocztą, kurierem na adres:

Prokliencki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotrkowska 262/264;

90-361 Łódź

 1. przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@prokliencki.eu w formie skanu podpisanej oferty wraz załącznikami.

Oferty należy składać do dnia 07.01.2022

Decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail lub adres biura.

Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KONTAKT:

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania ofertowego – Radosław Bielicki

Ewentualne pytania należy kierować na adres mailowy biuro@prokliencki.eu  

 

NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH KRYTERIÓW WYŁONIMY NAJLEPSZĄ OFERTĘ:

Cena  netto za roboczogodzinę (kryterium cenowe) – oferta otrzyma 100 pkt, jeśli wartość oferty będzie najniższa spośród ofert, które wpłyną w odpowiedzi na ogłoszenie. Każda kolejna oferta o wartości większej będzie otrzymywała o 10 pkt. mniej niż poprzednia (do wartości min. 0 pkt.).

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający  może udzielić  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności zamówień na  dodatkowe  prace,  polegających na zwiększeniu  bieżących  prac. Czas  trwania  umowy w sprawie zamówienia na prace dodatkowe nie może przekraczać 3 lat. Zamawiający   może udzielić   wykonawcy   wybranemu   zgodnie   z   zasadą konkurencyjności, w  okresie  3  lat  od dnia udzielenia  zamówienia  podstawowego,  przewidzianych w  zapytaniu  ofertowym  zamówień na prace, polegających na powtórzeniu podobnych prac.

WARUNKI ZMIANY UMOWY:

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na etapie postępowania i niezależnymi od którejkolwiek ze stron.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy, które wynikać będą z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Finansującą, jeśli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę terminu realizacji umowy, która będzie wynikała z porozumienia zawartego pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Planowany termin podpisania umowy: styczeń 2022 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny.
 3. W przypadku Oferenta, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny netto zamówienia. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, do złożenia wyjaśnień wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych wyjaśnień. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 4. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie po zakończeniu oceny.
 5. Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem Umowę na wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
 7. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający może poprawić niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W tym przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin (2 dni robocze) na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
 8. Zapytanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności i umieszczono na stronie prokliencki.eu . Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie po upływie terminu na składanie ofert. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani na stronie www.prokliencki.eu niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokliencki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 8 listopada 2019 r. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
 6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 8. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. nie przysługuje Pani/Panu:
 11. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 12. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 13. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik 1Formularz oferty.
 2. Załącznik 2Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik 3Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym.
 4. Załącznik 4Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia
 5. Załącznik 5 Szablon CV

Rozstrzygnięcie z dnia 12.01.2022

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyskała najwyższą ilość punktów w związku z ustalonym kryterium ceny netto. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i otrzymała 100%, w przeliczeniu na punkty 100 punktów.

Wybrana została oferta złożona przez: Oxymoron Sp. z o.o. (Piotrkowska 147/6, 90-440 Łódź)

Kryterium: Cena netto za roboczogodzinę – 200 zł 

 

GOTOWY NA ZMIANY?

Sprawdź jak możemy wpłynąć na rozwój Twojej firmy