Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2022 na opracowanie i przygotowanie narzędzia informatycznego w postaci kalkulatora finansowego

mar 9, 2022

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Wydłużono termin składania ofert do 25.03.2022r.

 

Łódź 09.03.2022

ZAMAWIAJĄCY:

Prokliencki Sp. z o.o.; ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź; NIP: 7282714440 jako Partner w  Partnerstwie z Sekwencja Sp. z o.o.; ul. Reymonta 38; 05-820 Piastów; NIP: 7342823116 na podstawie umowy Partnerstwa IOB NR 1/12/2019 zawartej w Warszawie w dniu 2.12.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2022 na opracowanie i przygotowanie narzędzia informatycznego w postaci kalkulatora finansowego

 

SEKWENCJA Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. realizują projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Projekt realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”. Celem projektu jest pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej. Projekt polega na opracowaniu oraz docelowym wdrożeniu nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. W ramach projektu przewidziano opracowanie 3 nowych usług:

 1. Usługa 1: Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow)
 2. Usługa 2. Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing)
 3. Usługa 3: Optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przygotowanie narzędzia informatycznego w postaci kalkulatora finansowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

Kalkulator finansowy ma być narzędziem do samodzielnej analizy sytuacji finansowej firmy. Po wprowadzeniu do niego wymaganych danych liczbowych, da informację zwrotną, na podstawie której  firma będzie mogła ocenić czy potrzebuje pogłębionej analizy. W przypadku oceny opłacalności pomysłu biznesowego/inwestycji, kalkulator da odpowiedź również na pytanie jaka jest wielkość kapitału niezbędnego do realizacji inwestycji.

W ramach projektu będziemy testować usługę wstępnej analizy finansowej firmy/pomysłu biznesowego poprzez kalkulator zamieszczony na dedykowanej stronie (strona istnieje pod domeną www.analiza-finansowa.eu)

Poprzez wprowadzenie do naszej usługi – kalkulatora finansowego niejako pełnimy rolę edukatora, ale też dajemy przedsiębiorcom, szczególnie tym z sektora MŚP, w tym startupom, szansę na poznanie ogólnej sytuacji finansowej firmy. Przedsiębiorca sam uzupełnia wybrane dane finansowe i w sposób anonimowy może uzyskać informację o swoim standingu finansowym. W przypadku gdy jest to dla niego cenna informacja, może zdecydować się na pogłębioną analizę i zaplanować działania zaradcze oparte na niej, już w ramach usługi płatnej.

Zamawiający zastrzega, iż ze względu na rozwój narzędzia, w toku prac nad kalkulatorem ilość oraz treść odpowiedzi zwrotnych na dany wskaźnik może ulec zmianie, co nie stanowi zmiany (poszerzenia) zakresu samego przedmiotu zamówienia.

 

Specyfikacja techniczna kalkulatora:

 1. Aplikacja internetowa (tzw. kalkulator finansowy) musi być wykonana w technologiach programistycznych umożliwiających jej użytkowanie na urządzeniach typu desktop jak i urządzeniach mobilnych (min. widok typu mobile i desktop)
 2. Technologie programistyczne: HTML5, CSS3, React JS lub tożsame
 3. Specyfikację funkcjonalną (formuły finansowe, wykorzystywane przez aplikację) stanowi plik Excel – Specyfikacja funkcjonalna

 

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia to kwiecień 2022r.  Dopuszczamy możliwość przesunięcia terminu na żądanie Zamawiającego.

NAZWA I KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

 1. 72200000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
 2. 72243000-0 Usługi programowania
 3. 72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
 4. 72300000-8 Usługi w zakresie danych

WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERENT:

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie do dostaw o zakresie podobnym do opisanego w przedmiocie zamówienia

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy dysponują potencjałem technicznym oraz personelem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Nie dotyczy

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postepowaniu wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:

 1. Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym o treści Załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.
 4. Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczeni, o treści Załącznika nr 4 do niniejszego zapytania.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:

 1. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. nie są wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn wymienionych art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 5. Termin ważności oferty: 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 7. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Sporządzone na załączonym formularzu oferty wraz z załącznikami można złożyć:

 1. osobiście, przesłać pocztą, kurierem na adres: Prokliencki Sp. z o.o.; ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź
 2. przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@prokliencki.eu w formie skanu podpisanej oferty wraz załącznikami.

Oferty należy składać do dnia 18.03.2022r.

Decyduje data wpływu oferty na podany adres e-mail lub adres biura.

Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

KONTAKT:

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania ofertowego – Radosław Bielicki

Ewentualne pytania należy kierować na adres mailowy biuro@prokliencki.eu.

NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH KRYTERIÓW WYŁONIMY NAJLEPSZĄ OFERTĘ:

Cena  netto (kryterium cenowe) – oferta otrzyma 100 pkt, jeśli wartość oferty będzie najniższa spośród ofert, które wpłyną w odpowiedzi na ogłoszenie. Każda kolejna oferta o wartości większej będzie otrzymywała o 10 pkt. mniej niż poprzednia (do wartości min. 0 pkt.).

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający  może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe prace, polegających na zwiększeniu bieżących prac. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na prace dodatkowe nie może przekraczać 3 lat. Zamawiający może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na prace, polegających na powtórzeniu podobnych prac.

WARUNKI ZMIANY UMOWY:

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na etapie postępowania i niezależnymi od którejkolwiek ze stron.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy, które wynikać będą z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Finansującą, jeśli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę terminu realizacji umowy, która będzie wynikała z porozumienia zawartego pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku Oferenta, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny netto zamówienia. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, do złożenia wyjaśnień wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych wyjaśnień. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 3. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie po zakończeniu oceny.
 4. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 5. W zakresie zmiany przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umowy dopuszcza się zmianę rozwiązań technologicznych lub technicznych, jeżeli istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych niż istniejące w chwili podpisywania Umowy, jeżeli zmiany te nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia.
 6. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera w którymkolwiek miejscu odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretnego producenta/dostawcę, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta/dostawcy, lecz ma na celu wskazanie na cechy, parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń czy technologii niż opisane nazwą producenta/dostawcy, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów, technologii czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego maszyny, urządzenia, technologie spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sekwencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Prokliencki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 8 listopada 2019 r. prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
 6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 8. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. nie przysługuje Pani/Panu:
 11. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 12. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 13. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik 1 – Formularz oferty.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik 3 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym.
 4. Załącznik 4 – Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia
 5. Załącznik 5 – Specyfikacja funkcjonalna

Rozstrzygnięcie z dnia 28.03.2022 – Nie dokonano wyboru żadnej oferty. Zapytanie pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 

GOTOWY NA ZMIANY?

Sprawdź jak możemy wpłynąć na rozwój Twojej firmy