Zapytanie ofertowe z dnia 30.05.2022 r. na zakup usług doradczych i eksperckich, niezbędnych w procesie testowania usług

maj 30, 2022

Łódź, 30.05.2022

Zapraszamy do złożenia oferty na zapytanie ofertowe na zakup usług doradczych i eksperckich niezbędnych w procesie testowania usług:
1.Usługa 1 – Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow) i/lub
2.Usługa 2 – Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing).

Zamawiający:
Prokliencki Sp. z o.o.; ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź; NIP: 7282714440 jako partner w Partnerstwie z Sekwencja Sp. z o.o.; ul. Reymonta 38; 05-820 Piastów; NIP: 7342823116 na podstawie umowy Partnerstwa IOB NR 1/12/2019 zawartej w Warszawie w dniu 2.12.2019 r.

Prokliencki Sp. z o.o. oraz Sekwencja Sp. z o.o. realizują projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o.”. Projekt realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”. Celem projektu jest pomoc sektorowi MŚP w tworzeniu i rozwoju polskich firm poprzez inicjowanie działalności innowacyjnej. Projekt polega na opracowaniu, przetestowaniu oraz docelowym wdrożeniu nowych i ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez konsolidację potencjału IOB Sekwencja Sp. z o.o. oraz Prokliencki Sp. z o.o. W ramach projektu przewidziano opracowanie i przetestowanie 3 nowych usług:
1.Usługa 1: Optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych w modelu SaaS (w tym systemów klasy DMS/Workflow)
2.Usługa 2. Doradztwo marketingowe oparte o analitykę internetową (Data-driven marketing)
3.Usługa 3: Optymalizacja finansowa firmy (stworzenie strategii finansowej firmy lub projekcji finansowych dla nowego pomysłu).

Ww. usługi dedykowane są sektorowi MŚP z województwa mazowieckiego i dopasowane do potrzeb MŚP z województwa mazowieckiego oraz powodujące wprowadzenie innowacyjności u MŚP. Każde MŚP prowadzące testy Usług musi posiadać swoją siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa mazowieckiego i może brać udział w testowaniu tylko jednej usługi, której stworzenie i wdrożenie jest finansowane w ramach przyznanego Grantu.

Szczegóły zapytania znajdziecie Państwo w załączniku oraz na bazie konkurencyjności pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108926

ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik – Zapytanie ofertowe
2. Załącznik 1 – Formularz oferty
2. Załącznik 2 – Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik 3 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym
4. Załącznik 4 – Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik 5 – Szablon CV

 

GOTOWY NA ZMIANY?

Sprawdź jak możemy wpłynąć na rozwój Twojej firmy